Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nội dung đoạn trích trên là gì Giải chi t

Nội dung đoạn trích trên là gì Giải chi t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nội dung đoạn trích trên là gì ?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ nội dung đoạn trích

Giải chi tiết:

- Nội dung: nêu nhận định về lòng yêu nước và biểu hiện lòng yêu nước trong quá khứ.

Ý kiến của bạn