Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nội dung gây nhiều tranh cãi nhất giữa ba cường quốc Liên Xô

Nội dung gây nhiều tranh cãi nhất giữa ba cường quốc Liên Xô

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nội dung gây nhiều tranh cãi nhất giữa ba cường quốc Liên Xô, Mỹ, Anh tại Hôi nghị Ianta (Liên Xô) là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn