Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nội dung nào sau đây không đúng với ý nghĩa của chiến thắng

Nội dung nào sau đây không đúng với ý nghĩa của chiến thắng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nội dung nào sau đây không đúng với ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn