Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nội dung nào sau đây không phải là nguyên tắc hoạt động của

Nội dung nào sau đây không phải là nguyên tắc hoạt động của

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nội dung nào sau đây không phải là nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn