Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nội dung nào sau đây không phải là quyết định của hội nghị I

Nội dung nào sau đây không phải là quyết định của hội nghị I

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nội dung nào sau đây không phải là quyết định của hội nghị Ianta


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn