Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nội dung nào sau đây là một trong những điểm mới của ph

Nội dung nào sau đây là một trong những điểm mới của ph

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nội dung nào sau đây là một trong những điểm mới của phong trào cách mạng 1930-1931?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức đã học về các phong trào đấu tranh trong lịch sử và phong trào 1930 – 1931 để so sánh và rút ra điểm mới của phong trào cách mạng 1930-1931.

Giải chi tiết:

*Các phong trào đấu tranh của nhân dân ta trước năm 1930:

- Diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo các tầng lớp.

- Công nhân và nông dân đã tiến hành biểu tình, bãi công.

- Mục tiêu là chống Pháp và phong kiến để giành độc lập.

*Điểm mới của phong trào 1930 – 1931 là đây là phong trào triệt để, quyết liệt. Biểu hiện:

- Nhằm đúng kẻ thù của dân tộc: đế quốc + phong kiến => không ảo tưởng về kẻ thù.

- Kết hợp đấu tranh chính trị và vũ trang để đi đến đỉnh cao.

- Thành lập chính quyền – vấn đề cơ bản của 1 cuộc cách mạng.

Chọn C

Ý kiến của bạn