Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nội dung nào sau đây phản ánh đúng tình hình Việt Nam s

Nội dung nào sau đây phản ánh đúng tình hình Việt Nam s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nội dung nào sau đây phản ánh đúng tình hình Việt Nam sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 157 - 158.

Giải chi tiết:

Đất nước tạm thời bị chia cắt làm hai miền Nam, Bắc là nội dung phản ánh đúng tình hình Việt Nam sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương.

Chọn A.

Ý kiến của bạn