Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

not for his deafness on the phone Were it could he c

not for his deafness on the phone Were it could he c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

________ not for his deafness, ________ on the phone.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn