Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Not only the painting method but also the colors has ar

Not only the painting method but also the colors has ar

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Not only the painting method but also the colors has aroused the interest of art critics.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn