Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nung bột Fe2O3 với a gam bột Al trong

Nung bột Fe2O3 với a gam bột Al trong

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nung bột Fe2O3 với a gam bột Al trong khí trơ thu được 12,32 gam hỗn hợp rắn X. Cho toàn bộ X vào lượng dư dung dịch NaOH, thu được 2,016 lít khí H2 (đktc). Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

X + NaOH => Al dư , Fe2O3 hết (do các phản ứng xảy ra hoàn toàn)

Fe2O3 + 2Al -> 2Fe + Al2O3

   x    ->   2x

Al + NaOH + H2O -> NaAlO2 + 1,5H2

=> nAl dư = 0,06 mol

bảo toàn khối lượng : mX = mFe2O3 + mAl pứ + mAl dư

=> 12,32 = 160x + 27.2x + 27.0,06 => x = 0,05 mol

=> a = 27.(0,05.2 + 0,06) = 4,32g

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn