Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nung hoàn toàn m gam hỗn hợp kim loại Al Cu Fe cần V lí

Nung hoàn toàn m gam hỗn hợp kim loại Al Cu Fe cần V lí

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nung hoàn toàn m gam hỗn hợp kim loại Al, Cu, Fe cần V lít O2 (đktc) thu được các oxit. Nếu đem hòa tan hết m gam hỗn hợp kim loại trên bằng dung dịch HNO3 nóng dư thu được dung dịch B và 22,4 lít khí NO2 (đktc). Nhỏ NaOH đến dư vào dung dịch B không thấy có khí nào thoát ra. Giá trị V là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Nhỏ NaOH đến dư vào dung dịch B không thấy có khí nào thoát ra ⟹ thành phần B.


Nhận xét số mol e nhường của kim loại và số mol e nhận của oxi và của N+5 ⟹ số mol oxi.

Giải chi tiết:

Nhỏ NaOH đến dư vào dung dịch B không thấy có khí nào thoát ra ⟹ thành phần B không chứa NH4NO3.

Nhận xét số mol e nhường của kim loại; số mol e nhận của oxi và của N+5: số mol e nhận của oxi = số mol e nhận của N+5.

N+5 + 1e → N+4

          1 ← 1

O + 2e → O-2

        1 → 0,5

nO2 = nO/2 = 0,25 mol ⟹ VO2 = 5,6 lít.

Đáp án D

Ý kiến của bạn