Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nung m gam hỗn hợp X gồm FeS và FeS<sub>2</sub> trong một bì

Nung m gam hỗn hợp X gồm FeS và FeS<sub>2</sub> trong một bì

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nung m gam hỗn hợp X gồm FeS và FeS2 trong một bình kín chứa không khí (gồm 20% thể tích O2 và 80% thể tích N2) đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được một chất rắn duy nhất và hỗn hợp khí Y có thành phần thể tích: 84,8% N2, 14% SO2, còn lại là O2. Phần trăm khối lượng của FeS trong hỗn hợp X là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Giả sừ số mol không khí đem pư là 1 mol

Vậy trong 1 mol hh khí trước pư chứa 80%  mol N2

→ 84,8 %  mol N2 có trong  50/53 mol hh khí sau pư

→ số mol SO2 có trong 50/53 mol hh khí sau pư là : 7/53 mol

→  hh khí = 3/53 mol

4FeS  +  7 O2  →  2Fe2O3  +  4SO2

4x            7x            2x           4x

4FeS2  +  11 O2  →  2Fe2O3  +  8SO2

4y            11y           2y            8y               → số mol oxi giảm   3x + 3y

→      3x + 3y = 3/53       →    x = 1/212    mol

          4x + 8y = 7/53               y = 3/212    mol

→  m FeS = 88/53  g

        =  360/53  g

→       % FeS= 19,64 %                   và      % FeS2 = 80,36 %

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn