Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nung nóng a mol hỗn hợp X gồm axetilen vinyl axetilen

Nung nóng a mol hỗn hợp X gồm axetilen vinyl axetilen

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nung nóng a mol hỗn hợp X gồm: axetilen, vinyl axetilen và hiđro (với xúc tác Ni, giả thiết chỉ xảy ra phản ứng cộng H2), thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với H2 là 20,5. Đốt cháy hoàn toàn Y, thu được 0,36 mol CO2 và 0,30 mol H2O. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào nCO2, nH2O và MY ⟹ CTPT của Y.

Dựa vào phản ứng cộng H2 tính được a.

Giải chi tiết:

BTNT C: nC = nCO2 = 0,36 mol

BTNT H: nH = 2nH2O = 0,6 mol

⟹ mC + mH = 0,36.12 + 0,6 = 4,92 gam

⟹ mX = mY = 4,92 gam (theo BTKL)

⟹ nC : nH = 0,36 : 0,6 = 3 : 5

⟹ CTPT của Y (C3H5)n với MY = 20,5.2 = 41

⟹ 41n = 41 ⟹ n = 1

⟹ CTTB của Y là C3H5.

⟹ nC3H5 = 1/3.nCO2 = 0,12 mol

Phản ứng cộng không làm thay đổi số C nên các hiđrocacbon trong X có số C trung bình là 3.

Mà C2H2 và C4H4 có số C bằng số H ⟹ CTTB của X là C3H3.

C3H3 + H2 → C3H5

0,12 ← 0,12 ← 0,12 (mol)

⟹ nhỗn hợp X = nC3H3 + nH2 = 0,12 + 0,12 = 0,24 mol.

Ý kiến của bạn