Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nước nào có đặc điểm saua Có Vạn lí trường thànhb Có th

Nước nào có đặc điểm saua Có Vạn lí trường thànhb Có th

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nước nào có đặc điểm sau:

a. Có Vạn lí trường thành.

b. Có tháp Ép phen.

c. Có đền Ăng-co nổi tiếng.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ bài mở rộng vốn từ các nước.

Giải chi tiết:

a. Trung Quốc có Vạn lí trường thành.

b. Pháp có tháp Ép-phen.

c. Căm-pu-chia có đền Ăng-co nổi tiếng.

Ý kiến của bạn