Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nước ta có nguồn tài nguyên thiên nhiên khá đa dạng nhờ:

Nước ta có nguồn tài nguyên thiên nhiên khá đa dạng nhờ:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nước ta có nguồn tài nguyên thiên nhiên khá đa dạng nhờ:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn