Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nước ta có thể chung sống hòa bình, hợp tác hữu nghị và cùng

Nước ta có thể chung sống hòa bình, hợp tác hữu nghị và cùng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nước ta có thể chung sống hòa bình, hợp tác hữu nghị và cùng phát triển với các nước trong khu vực là do:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn