Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nước ta tiến hành công cuộc đổi mới với điểm xuất phát thấp

Nước ta tiến hành công cuộc đổi mới với điểm xuất phát thấp

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nước ta tiến hành công cuộc đổi mới với điểm xuất phát thấp từ nền kinh tế chủ yếu là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn