Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nước và ion khoáng được vận chuyển tới từng tế bào tron

Nước và ion khoáng được vận chuyển tới từng tế bào tron

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nước và ion khoáng được vận chuyển tới từng tế bào trong lá nhờ cấu trúc nào của lá?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Nước và ion khoáng được vận chuyển tới từng tế bào trong lá nhờ mạch gỗ của gân lá.

Chọn A

Ý kiến của bạn