Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ở thực vật, có hai phép lai giữa các cá thể (F

Ở thực vật, có hai phép lai giữa các cá thể (F

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở thực vật, có hai phép lai giữa các cá thể (F1) dị hợp tử về hai cặp gen (kí hiệu hai cặp gen này là A, a và B, b), mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn toàn.

Trong phép lai 1: Hai cặp gen cùng nằm trên 1 cặp NST tương đồng.

Trong phép lai 2: Hai cặp gen nằm trên 2 cặp NST tương đồng khác nhau.

Trường hợp số loại giao tử và tỉ lệ các loại giao tử của các cá thể F1 ở hai phép lai giống nhau. Khi đó, có bao nhiêu nội dung sau đây là hợp lý ?

(1) Phép lai 1: hoán vị gen 2 bên tần số 50%, phép lai 2: các gen phân li độc lập

(2) F2 có 5 loại kiểu gen cùng qui định kiểu hình 2 tính trạng trội

(3) F2 kiểu hình mang 2 tính trạng trội 56,25%     

(4) F1 xảy ra hoán vị gen với tần số 25%

(5) F2 tỷ lệ phân ly kiểu hình 9:3:3:1

(6) F1 tạo 4 loại giao tử tỷ lệ bằng nhau

(7) F2 số cá thể có kiểu gen giống kiểu gen của F1 chiếm tỷ lệ 50%

(8) F2 có 4 loại kiểu gen cùng qui định kiểu hình 2 tính trạng trội

(9) F2 có 9 loại kiểu gen

(10) F2 có 4 loại kiểu hình


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

F1 :lai giữa các cá thể dị hợp tử 2 cặp gen

Phép lai 1 :

      2 cặp gen cùng nằm trên 1 NST tương đồng

Phép lai 2 :

      2 cặp gen cùng nằm trên 2 NST tương đồng khác nhau

      F1 : AaBb  x  AaBb

Giao tử : AB = ab = Ab = aB = 25%

Phép lai 1 có tỉ lệ giao tử giống phép lai 2

=>  Vậy tần số hoán vị gen của phép lai 1 là f = 50%

F2 có số loại kiểu gen qui định kiểu hình A-B- là :

      Phép lai 1 :

      Phép lai 2 : AABB, AABb , AaBB , AaBb

F2 : kiểu hình A-B- là

      Phép lai 1 : 0,5 + 0,25 x 0,25 = 0,5625 = 56,25%

      Phép lai 2 : 0,75 x 0,75 = 0,5625 = 56,25%

F2 : tỉ lệ phân tính là : 9A-B- : 3A-bb : 3aaB- : 1aabb

F2 : số cá thể có kiểu gen giống F1 : 

      Phép lai 2 : kiểu gen AaBb chiếm tỉ lệ : x  =  = 25%

F2 có số loại kiểu gen là : 

      Phép lai 1 :

F2 có 4 loại kiểu hình

Vậy các kết luận đúng là : (1) (3) (5) (6) (10)

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn