Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở bên là hình ảnh trên bao phân đạm Hà Bắc Thông tin tr

Ở bên là hình ảnh trên bao phân đạm Hà Bắc Thông tin tr

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở bên là hình ảnh trên bao phân đạm Hà Bắc. Thông tin trên bao ghi: Nitơ ≥ 46,3%, khối lượng tịnh 50 kg. Biết thành phần chính của đạm ure là (NH2)2CO. Dựa vào các thông tin ghi trên bao, xác định khối lượng (NH2)2CO ít nhất có trong 1 bao phân đạm ure Hà Bắc.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Tính khối lượng nguyên tố N ít nhất trong 1 bao phân đạm trên.


Suy ra khối lượng ure tương ứng với lượng N trên.

Giải chi tiết:

Khối lượng nguyên tố N trong 1 bao phân đạm trên ít nhất là:

(50 times 46,3% = 23,15left( {kg} right))

Khối lượng ure tương ứng với lượng N trên là:

(dfrac{{23,15 times 60}}{{28}} = 49,6left( {kg} right))

Chọn A.

Ý kiến của bạn