Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở chim nếu kết quả của phép lại thuận và nghịch khác nh

Ở chim nếu kết quả của phép lại thuận và nghịch khác nh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở chim, nếu kết quả của phép lại thuận và nghịch khác nhau, con lai luôn có kiểu hình giống mẹ, gen quy định tính trạng nghiên cứu nằm:


Đáp án đúng: E

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ở chim, XX là con đực, XY là con cái, nếu kết quả của phép lại thuận và nghịch khác nhau, con lai luôn có kiểu hình giống mẹ, gen quy định tính trạng nghiên cứu nằm ngoài nhân.

Ở động vật, gen ngoài nhân nằm trong ti thể.

Không có đáp án đúng.

Ý kiến của bạn