Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ở cừu, tính trạng có sừng do một gen có hai alen quy định (a

Ở cừu, tính trạng có sừng do một gen có hai alen quy định (a

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở cừu, tính trạng có sừng do một gen có hai alen quy định (alen B: có sừng, alen b: không sừng), nhưng kiểu gen Bb có sừng ở cừu đực và không sừng ở cừu cái. Trong một quần thể cân bằng di truyền có thành phần kiểu gen ở cừu đực và cừu cái đều là 0,01 BB : 0,18 Bb : 0,81 bb; quần thể này có 1.000 con cừu với tỉ lệ đực, cái như nhau. Có mấy phát biểu sau đây đúng?

(1). Số cá thể không sừng là 500 con.                       

(2). Số cá thể có sừng ở cừu đực là 90 con.

(3). Tỉ lệ cá thể cừu đực dị hợp trong số cá thể có sừng của cả quần thể chiếm 90%.

(4). Số cá thể cừu đực không sừng là 5 con; số cá thể cừu cái có sừng là 405 con.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Cừu cái : 0,01 BB : 0,18 Bb : 0,81 bb = 0.01 Có sừng : 0.99 không sừng

Cừu  đực : 0,01 BB : 0,18 Bb : 0,81 bb = 0.81 không sừng : 0.19 có sừng

Sừng / không sừng = 

Số cá thể không có sừng là : 0.9 x 1000 = 900 ( con )

Số cá thể có sừng ở cừu đực là : 0.19 x 500 = 95 ( con )

Tỉ lệ cừu đực dị hợp là : 90 con

Số cá thể có sừ là 95 + 0.01 x 500 = 100 con

=> Tỉ lệ cá thể cừu đực dị hợp trong số cá thể có sừng của cả quần thể chiếm 90%.

=> Chỉ có 3 đúng

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn