Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở đậu Hà lan alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so v

Ở đậu Hà lan alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so v

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở đậu Hà lan, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phép lai cho đời con đồng tính một loại tính trạng?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Các phép lai cho đời con đồng tính là: AA × AA, AA × Aa, AA × aa; aa × aa

Chọn C

Ý kiến của bạn