Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở điều kiện thường trạng thái hiđro là chất khí không m

Ở điều kiện thường trạng thái hiđro là chất khí không m

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở điều kiện thường, trạng thái hiđro


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất vật lí của hiđro sgk hóa 8 trang 105

Giải chi tiết:

Ở điều kiện thường trạng thái hiđro là chất khí không màu.

Đáp án A

Ý kiến của bạn