Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở đồng bằng Bắc Bộ, gió phơn xuất hiện khi

Ở đồng bằng Bắc Bộ, gió phơn xuất hiện khi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở đồng bằng Bắc Bộ, gió phơn xuất hiện khi


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn