Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở Đồng bằng Sông Cửu Long về mùa cạn, nước triều lấn mạnh là

Ở Đồng bằng Sông Cửu Long về mùa cạn, nước triều lấn mạnh là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở Đồng bằng Sông Cửu Long về mùa cạn, nước triều lấn mạnh làm gần 2/3 diện tích đồng bằng bị nhiễm mặn , không phải là do:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn