Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở động vật nhai lại ngăn nào của dạ dày có chức năng gi

Ở động vật nhai lại ngăn nào của dạ dày có chức năng gi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở động vật nhai lại, ngăn nào của dạ dày có chức năng giống như dạ dày của thú ăn thịt và ăn tạp?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ở động vật nhai lại, dạ múi khế có chức năng như dạ dày của thú ăn thịt (tiết pepsin, HCl)

Chọn B

Ý kiến của bạn