Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở động vật nhai lại ngăn nào được xem là dạ dày chính

Ở động vật nhai lại ngăn nào được xem là dạ dày chính

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở động vật nhai lại, ngăn nào được xem là dạ dày chính thức của chúng?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ở động vật nhai lại, dạ múi khế được xem là dạ dày chính thức của chúng, tại đây tiết ra enzyme pepsin và HCl để tiêu hóa protein (SGK Sinh 11 trang 69).

Đáp án đúng là C.

Ý kiến của bạn