Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở gà khi cho lai F1 có kiểu hình lông xoăn, chân thấp với nh

Ở gà khi cho lai F1 có kiểu hình lông xoăn, chân thấp với nh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở gà khi cho lai F1 có kiểu hình lông xoăn, chân thấp với nhau. F2 xuất hiện 4 loại kiểu hình có tỉ lệ : 6 gà lông xoăn, chân thấp : 3 gà lông xoăn, chân cao : 2 gà lông thẳng chân thấp: 1 gà lông thẳng chân cao. Biết mỗi gen quy định một tính trạng tồn tại trên NST thường . Nếu F1 phân li theo tỉ lệ kiểu hình là: 2:2:1:1 thì kiểu gen của P như thế nào?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

F1 : xoăn, thấp             x          xoăn, thấp

F2 : 6 xoăn, thấp : 3 xoăn, cao : 2 thẳng, thấp: 1 thẳng, cao

Xoăn : thẳng = 3 : 1

=>  A xoăn >> a thằng và F1 Aa x Aa

Thấp : cao = 2 : 1

Do mỗi gen qui định 1 tính trạng

=>  B thấp >> b cao và F1 Bb x Bb

Và kiểu gen BB gây chết

Nếu F1 phân li kiểu hình là 2:2:1:1 = (1:1)x(2:1)

2:1 Bb x Bb

1:1  Aa x aa

Vậy P : AaBb x aaBb

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn