Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở giai đoạn mất phân cực ion nào đã đi qua màng Mg2+ Ca

Ở giai đoạn mất phân cực ion nào đã đi qua màng Mg2+ Ca

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở giai đoạn mất phân cực, ion nào đã đi qua màng


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ở giai đoạn mất phân cực, kênh Na+ mở rộng làm ion Na+ đã đi qua màng.

Chọn D

Ý kiến của bạn