Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở mặt thoáng của một chất lỏng có 2 nguồn kết hợp A và B các

Ở mặt thoáng của một chất lỏng có 2 nguồn kết hợp A và B các

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở mặt thoáng của một chất lỏng có 2 nguồn kết hợp A và B cách nhau (8sqrt 2 cm), dao động theo phương thẳng đứng với phương trình ({u_A} = {u_B} = 2cos (30pi t)) (uA; uB  tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 60cm/s. Xét đường tròn đường kính AB thuộc mặt thoáng chất lỏng. Số điểm dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn A trên đường tròn là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phương trình dao động của điểm M bất kì trong vùng giao thoa là:

({u_M} = 2acos {{pi left( {{d_2} - {d_1}} right)} over lambda }.cos left[ {omega t - {{pi left( {{d_1} + {d_2}} right)} over lambda }} right])     (1)

Ta có: (lambda  = {{vomega } over {2pi }} = 4) cm

Hai nguồn trên là cùng pha nên ta tính số cực đại trong khoảng cách giữa 2 nguồn theo công thức: (- {l over lambda } le k le {l over lambda } Leftrightarrow  - {{8sqrt 2 } over 4} le k le {{8sqrt 2 } over 4} Leftrightarrow k = 0, pm 1, pm 2)

+) Với k = 0 thì ({d_1} = {d_2} = sqrt {M{A^2} + M{K^2}}  = 8) thế vào (1) ta có: ({{pi left( {{d_1} + {d_2}} right)} over lambda } = {{pi left( {KA + KB} right)} over lambda } = {{pi left( {8 + 8} right)} over 4} = 4pi )  nên đường cực đại ứng với k = 0 cho 2 điểm thỏa mãn cùng pha với nguồn A

+) Với k = 1 ta có: (NA - NB = klambda  = 1.lambda  = lambda  = 4) và (N{A^2} + N{B^2} = A{B^2} = 128) từ đó ta tính được:

(NA = 2 + sqrt {60} ;NB =  - 2 + sqrt {60}  Rightarrow NA + NB = 2sqrt {60}  ne 2kpi ) nên k = 1 không thỏa mãn đề bài, suy ra k = -1 cũng không thỏa mãn đề bài

+) Làm tương tự với  cũng không thỏa mãn đề bài

Vậy có 2 điểm thỏa mãn yêu cầu đề bài

 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn