Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ở một loài chim, xét 3 cặp gen (A,a), (B,b), (D,d) nằm trên

Ở một loài chim, xét 3 cặp gen (A,a), (B,b), (D,d) nằm trên

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một loài chim, xét 3 cặp gen (A,a), (B,b), (D,d) nằm trên ba cặp nhiễm sắc thể thường khác nhau, mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn so với alen lặn. Thực hiện phép lai P: AaBbDdXMXm x aaBbddXMY. Trong tổng số cá thể F1, con đực có kiểu hình giống mẹ chiếm tỷ lệ:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ở chim, con cái có kiểu gen XY

Trong tổng số cá thể F1, con đực có kiểu hình giống mẹ aaB-dd XMX- chiếm tỷ lệ:

  x  x  x

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn