Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ở một loài côn trùng cánh cứng, cặp NST giới tính ở giới cái

Ở một loài côn trùng cánh cứng, cặp NST giới tính ở giới cái

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một loài côn trùng cánh cứng, cặp NST giới tính ở giới cái là XX, giới đực là XY; tính trạng màu mắt do 2 cặp gen phân li độc lập cùng quy định. Cho con cái mắt đỏ thuần chủng lai với con đực mắt vàng thuần chủng (P), thu đươc F1 toàn con mắt đỏ. Cho con cái F1 lai với con đực có kiểu gen đồng hợp lặn , thu được Fa có kiểu hình phân li theo tỉ lệ : 2 con đực mắt đỏ : 2 con cái mắt đỏ : 1 con cái mắt vàng : 1 con cái mắt trắng : 1 con đực mắt vàng : 1 con đực mắt trắng. Cho F1 giao phối ngẫu nhiên thu được F2. Theo lý thuyết, trong số con cái mắt đỏ ở F2, số con cái mắt đỏ dị hợp 1 cặp gen chiếm tỉ lệ:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ptc: cái đỏ x đực vàng

F1 : 100% đỏ

Cái F1 x đực đồng hợp lặn

Fa : cái : 2 đỏ : 1 vàng : 1 trắng

    Đực : 2 đỏ : 1 vàng : 1 trắng

Fa : tính trạng giống nhau ở 2 giới

=> 2 gen nằm trên NST thường

F1 : AaBb

Fa : 1 A-B- : 1 A-bb : 1aaB- : 1 aabb

Vậy tính trạng do 2 cặp gen tương tác át chế qui định

A át chế a, B, b cho mắt đỏ

a không át chế B,b

B vàng >> b trắng

F1 ngẫu phối : AaBb x AaBb

F2 : 9A-B- : 3A-bb : 3aaB- : 1aabb

Cái mắt đỏ F2 : 9A-B- : 3A-bb

Hay là : 1AABB : 2AaBB : 2AABb : 4AaBb : 1AAbb : 2Aabb

Tỉ lệ cái mắt đỏ dị hợp 1 cặp gen là

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn