Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ở một loài động vật, cho biết gen quy định một tính trạng tr

Ở một loài động vật, cho biết gen quy định một tính trạng tr

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một loài động vật, cho biết gen quy định một tính trạng trội lặn hoàn toàn. Trong quá trình giảm phân tạo giao tử đã xảy ra hoán vị gen ở cả hai giới với tần số như nhau. Phép lai frac{AB}{ab}Dd x frac{AB}{ab}Dd thu được F1 có kiểu hình lặn về cả cả 3 tính trạng  là 4%. Cho các nhận định sau về kết quả của F1:

(1)Có 27 loại kiểu gen và 8 loại kiểu hình.

(2)Tỉ lệ kiểu hình mang hai tính trạng trội, một tính trạng lăn chiếm 30%.

(3)Tỉ lệ kiểu hình mang một tính trạng trội, hai tính trạng lăn chiếm 16.5%.

(4)Kiểu gen dị hợp về cả ba cặp gen chiếm tỉ lệ 34%.

(5)Trong số các kiểu hình mang 3 tính trạng trội, cá thể thuần chủng chiếm frac{8}{33}

Trong các nhận định trên, có mấy nhận định đúng?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

P :  Dd x  Dd

     F1 :  dd= 4%

Mà dd = 0,25

=> Kiểu hình aabb = 16%

=> Mỗi bên cho giao tử ab = 

=> Tần số hoàn vị gen là f = 20%

=> Mỗi bên cho  giao tử : AB = ab = 0,4 và Ab = aB = 0,1

F1 có số loại kiểu gen là : 

F1 có số loại kiểu hình là : 2 x 2 x 2 = 8

Có kiểu hình A-B- = 16% + 50% = 66%

Kiểu hình A-bb = aaB- = 25% - 16% = 9%

Tỉ lệ kiểu hình mang 2 tính trạng trội, 1 tính trạng lặn chiếm :

     0,66 x 0,25 + 0,09 x 0,75 x 2 = 0,3 = 30%

Tỉ lệ kiểu hình mang 1 tính trạng trội, 2 tính trạng lặn chiếm :

     0,09 x 0,25 x 2 + 0,16 x 0,75 = 0,165 = 16,5%

Kiểu gen dị hợp về cả 3 Dd x Ddcặp gen chiếm tỉ lệ là :

     ( 0,4 x 0,4 x 2 + 0,1 x 0,1 x 2 ) x 0,5 = 0,17 = 17%

Kiểu hình mang 3 tính trạng trội A-B-D- chiếm tỉ lệ là : 0,66 x 0,75 = 0,495

Kiểu gen  chiếm tỉ lệ 0,4 x 0,4 x 0,25 = 0,04

Vậy trong số các cây A-B-D- , cây thuần chủng chiếm tỉ lệ là 

Các nhận định đúng là (2) (3)

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn