Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ở một loài động vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 8. Trên mỗi cặp

Ở một loài động vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 8. Trên mỗi cặp

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một loài động vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 8. Trên mỗi cặp nhiễm sắc thể (có một chiếc từ bố và một chiếc từ mẹ) xét 2 locut gen, mỗi locut gen có 2 alen.

- Một cá thể đực trong quá trình giảm phân tạo tinh trùng có 32% tế bào chỉ xảy ra trao đổi chéo 1 điểm ở cặp số 1, có 40% tế bào chỉ xảy ra trao đổi chéo một điểm ở cặp số 3, các tế bào còn lại không có trao đổi chéo.

- Một cá thể cái trong quá trình giảm phân tạo trứng có 40% tế bào chỉ xảy ra trao đổi chéo 1 điểm ở cặp số 1, có 20% tế bào chỉ xảy ra trao đổi chéo một điểm ở cặp số 2, các tế bào còn lại không có trao đổi chéo.

Cho các nhận xét sau:

(1) Theo lí thuyết, tỉ lệ tinh trùng mang tất cả các gen có nguồn gốc từ mẹ là 4%.

(2) Theo lí thuyết, tỉ lệ trứng mang gen có cả nguồn gốc từ bố và mẹ là 91,25%.

(3) Theo lí thuyết, tỉ lệ các tinh trùng mang tất cả các gen có nguồn gốc từ bố trong số các tinh trùng mang gen có nguồn gốc từ bố là 1/24.

(4) Cho cá thể đực trên giao phối với cá thể cái, tỉ lệ hợp tử ở con mang tất cả các gen có nguồn gốc từ ông nội và bà ngoài là 0,175%.

Số nhận xét đúng là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

- 1 cặp NST tương đồng giảm phân không có TĐC→ giao tử: 1/2 (NST chỉ từ bố) + 1/2 (NST chỉ từ mẹ).

- 1 cặp NST tương đồng giảm phân có TĐC tại 1 điểm → giao tử: 1/4 (NST chỉ từ bố) + 2/4 (NST từ cả bố và mẹ) + 1/4 (NST từ mẹ).

- Ở cơ thể đực: 32% tế bào TĐC ở cặp 1 + 40% tế bào TĐC ở cặp 3 + 28% tế bào không có TĐC:

+ Tinh trùng chỉ mang gen từ bố = tinh trùng chỉ mang gen từ mẹ

= 0,72 x 0,25 x 0,53 + 0,28 x 0,54 = 1/25 = 4%.

+ Tinh trùng mang gen cả từ bố và mẹ = 1 – 0,04 x 2 = 0,92.

- Ở cơ thể cái: 40% tế bào TĐC ở cặp 1 + 20% tế bào TĐC ở cặp 2 + 40% tế bào không có TĐC.

+ Trứng chỉ mang gen từ bố = trứng chỉ mang gen từ mẹ

= 0,6 x 0,25 x 0,53 + 0,4 x 0,54 = 7/620 = 4,375%.

+ Trứng mang cả gen từ bố và mẹ = 1 – 0,04375 x 2 = 73/80 = 91,25%.

(1) đúng.

(2) đúng.

(3) đúng: = 1/24.

(4) đúng: 0,04 x 0,04375 = 0,175%.

=> Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn