Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở một loài động vật, mỗi gen quy định một tính trạng, alen t

Ở một loài động vật, mỗi gen quy định một tính trạng, alen t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một loài động vật, mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, diễn biến nhiễm sắc thể ở hai giới như nhau. Cho phép lai P:(đực){{AB} over {ab}}{X^D}{X^{d}} times {rm{ }}{{AB} over {ab}}{X^D}Y (cái) ,tạo ra F1 có kiểu hình ở giới cái mang 3 tính trạng trội chiếm tỉ lệ 33%. Trong các dự đoán sau, có bao nhiêu dự đoán đúng?

(1) Ở F1 có tối đa 40 loại kiểu gen khác nhau.

(2) Tần số hoán vị gen là 20%.

(3) Tỉ lệ kiểu hình trội về 2 trong 3 tính trạng trên ở F1 chiếm 30%.

(4) Tỉ lệ cá thể đực mang 3 cặp gen dị hợp ở F1 chiếm 8,5%.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn