Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở một loài động vật, người ta đã phát hiện 4 nòi có trình tự

Ở một loài động vật, người ta đã phát hiện 4 nòi có trình tự

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một loài động vật, người ta đã phát hiện 4 nòi có trình tự các gen trên NST số II như sau:

Nòi 1: ABFCEDG ;

nòi 2: ABCDEFG;

nòi 3: ABCFEDG;

nòi 4: ABFCDEG.

Cho biết nòi 1 là nòi gốc, mỗi nòi còn lại được phát sinh do đột biến đảo đoạn NST. Trình tự đúng của sự phát sinh các nòi trên là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Từ nòi 1 xảy ra đảo đoạn ED => nòi 4; từ nòi 1 đảo đoạn FC => nòi 3; từ nòi 3 đảo đoạn FED tạo ra nòi 2

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn