Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở một loài thực vật alen A quy định thân cao trội hoàn

Ở một loài thực vật alen A quy định thân cao trội hoàn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng, các gen này phân li độc lập. Tiến hành lai giữa cây thân cao, hoa đỏ (cây M) với các cây khác thu được kết quả sau:

– Phép lai 1: Cây M × cây P, thu được F1 gồm 4 loại kiểu hình, trong đó cây thân thấp, hoa trắng chiếm 25%.

– Phép lai 2: Cây M × cây Q, thu được F1 gồm 2 loại kiểu hình, trong đó cây thân cao, hoa trắng chiếm 50%.

Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

PL 1: F1 có 4 loại kiểu hình → Cây M dị hợp 2 cặp gen; cây thấp trắng (aabb) = 25% → cây Q: aabb.

Phép lai 1: AaBb × aabb → 1AaBb:1Aabb:1aaBb:1aabb

PL 2: AaBb (M) × P: → 50% Cao trắng (A-bb) → P: AAbb

Phép lai 2: AaBb × AAbb → 1AABb:1AAbb:1AaBb:1Aabb

Xét các phát biểu:

A sai, đời con của phép lai 2 có 4 loại kiểu gen.

B đúng.

C sai, AAbb × aabb → Aabb (1 loại kiểu hình).

D sai, AaBb × AaBb → 9A-B-:3A-bb:3aaB-:1aabb.

Ý kiến của bạn