Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

ở một loài thực vật cho lai giữa hai cây P thuần chủng: cây

ở một loài thực vật cho lai giữa hai cây P thuần chủng: cây

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

ở một loài thực vật cho lai giữa hai cây P thuần chủng: cây cao hoa vàng với cây thân thấp, hoa đỏ thu được F1 gốm 100% cây cao hoa đỏ . Cho F1 tự thụ phấn được F2 gồm 40,5% cây cao hoa đỏ; 34,5 % cây thấp, hoa đỏ:15,75% cây cao hoa vàng. Cho biết các gen trên NST thường, diễn biến trong quá trình phát sinh giao tử đực và cái như nhau. Kết luận nào sau đây chưa đúng ?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Cây cao : cây thấp = 9: 7  => tương tác bổ trợ 9:7

Do đó tính trạng chiều cao cây do 2 gen nằm trên  2 NST phân ly độc lập quy định

B-D-  – cây cao, còn lại – cây thấp

Hoa đỏ : hoa vàng = 3: 1 => tính trạng đơn gen, hoa đỏ trội( A – đỏ, a- vàng)

Xét tỉ lệ phân li kiểu hình chung của hai tính trạng

=>  Gen quy định màu sắc hoa liên kết với 1 trong 2 gen  quy định chiều cao cây .

F1 dị hợp 3 cặp gen. Giả sử kiểu gen F1 là (Aa,Bb) Dd

Tỷ lệ A-B- là : 40,5% : 3/4 = 54%

=>  Tỷ lệ aabb là: 54% - 50% = 4%

=>  ab = 0,2 < 0,25 ( giao tử hoán vị)

Do đó f = 20% x 2 = 40%

Cây thấp đỏ thuần chủng có kiểu gen (AA,BB) dd hoặc (AA,bb) DD hoặc (AA,bb)dd

Tỷ lệ cây thấp đỏ thuần chủng là:  x (  0,22   + 0,32 + 0,3 2 ) = 5,5%

Vậy A,C,D đều đúng

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn