Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở một loài thực vật, có bộ NST lưỡng bội 2n=14. Trên mỗi cặp

Ở một loài thực vật, có bộ NST lưỡng bội 2n=14. Trên mỗi cặp

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một loài thực vật, có bộ NST lưỡng bội 2n=14. Trên mỗi cặp NST đều cét 1 locus, mỗi locus có 2 alen. Do đột biến , trong loài đã xuất hiện các dạng thể ba ở tất cả các cặp NST. Các thể ba này có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen thuộc về các gen đang xét :


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

1 dạng thể 3 có thể có 4 kiểu gen: VD: AAA,AAa. Aaa,aaa

Còn 6 cặp NST còn lại, mỗi cặp có 2 alen => có 3 kiểu gen.

Vậy 1 thể 3 có x 4=2916 kiểu gen.

=> trong quần thể có 2916 x 7= 20412 KG

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn