Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở một loài thực vật, gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so

Ở một loài thực vật, gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một loài thực vật, gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với gen a quy đinh hoa trắng. Cho cây hoa đỏ thuần chủng lai với cây hoa trắng thuần chủng. Lần thứ nhất thu được toàn cây hoa đỏ. Lứa thứ hai có đa số cây hoa đỏ, trong đó có một cây hoa trắng. Biết không có gen gây chết, bộ NST không thay đổi. Kết luận nào sau đây đúng?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đỏ thuần chủng : AA

Trắng thuần chủng aa

    Lai lần thứ nhất cho ra hoa đỏ => đỏ dị hợp Aa

Lai cây hoa đỏ thuần chủng với cây hoa trắng thuần chủng thu được đa số hoa đỏ, chỉ có 1 hoa trắng => cây hoa trắng mang kiểu gen aa hoặc a

-         Đột biến gen A ở cây hoa đỏ  trong quá trình phát sinh giao tử thành gen a => cây hoa trắng có kiểu gen aa

-         Đột biến mất đoạn A trong quá trình phát sinh giao tử của cây hoa đỏ => cây trắng có kiểu gen a

-         Nhưng do bộ NST không thay đổi => Không xảy ra đột biến NST

-         Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn