Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở một loài thực vật, gen quy định hạt dài trội hoàn toàn so

Ở một loài thực vật, gen quy định hạt dài trội hoàn toàn so

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một loài thực vật, gen quy định hạt dài trội hoàn toàn so với alen quy định hạt tròn; gen quy định hạt chín sớm trội hoàn toàn so với alen quy định hạt chín muộn. Cho các cây có kiểu gen giống nhau và dị hợp tử về 2 cặp gen tự thụ phấn, ở đời con thu được 4000 cây, trong đó có 160 cây có kiểu hình hạt tròn, chín muộn. Biết rằng không có đột biến xảy ra, quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái xảy ra hoán vị gen với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, số cây có kiểu hình hạt dài, chín sớm ở đời con là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Quy ước : A – dài >> a – tròn / B – chín sớm >> b – chín muộn 

Tròn,chín muộn = 160/4000 = 0.04 ≠ 0,25 → Hai cặp gen Aa và Bb cùng nằm trên 1 NST 

 = 0.04 → ab = 0,2 < 0,25 →ab là giao tử hoán vị 

P có kiểu gen 

Tỉ lệ hạt dài, chín sớm = 0.5 + 0.04 = 0.54

Số cây hạt dài, chín sớm = 0.54 x 4000 = 2160

Đáp án C

 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn