Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở một loài thực vật giao phấn các hạt phấn của quần thể

Ở một loài thực vật giao phấn các hạt phấn của quần thể

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một loài thực vật giao phấn, các hạt phấn của quần thể 1 theo gió bay sang quần thể 2 và thụ phấn cho các cây của quần thể 2. Đây là một ví dụ về:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Đây là một ví dụ về di nhập gen.

Chọn C

Ý kiến của bạn