Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở một loài thực vật giao phấn, gen quy định chiều cao thân c

Ở một loài thực vật giao phấn, gen quy định chiều cao thân c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một loài thực vật giao phấn, gen quy định chiều cao thân có 2 alen A quy định cây thân cao, alen lặn tương ứng quy định cây thân thấp. gen quy định màu sắc hoa cũng có 2 alen; B quy định hoa đỏ; alen b quy định hoa trắng; kiểu gen Bb biểu hiện hoa màu hồng. Trong một quần thể cân bằng di truyền , tần số A là 0,4 và B là 0,3. Trong quần thể này tỉ lệ cây cao hoa hồng là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

A cao >> a thấp

BB đỏ, Bb hồng, bb trắng

Tỉ lệ cây cao (AA + Aa) là 0,42 + 2.0,4.0,6 = 0,64

Tỉ lệ cây hoa hồng là 2.0,3.0,7 = 0,42

Tỉ lệ cây cao, hoa hồng là  0,64.0,42 = 0,2688 = 26,88%

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn