Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ở một loài thực vật, khi cho cây P tự thụ phấn, ở F1 thu đượ

Ở một loài thực vật, khi cho cây P tự thụ phấn, ở F1 thu đượ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một loài thực vật, khi cho cây P tự thụ phấn, ở F1 thu được tỉ lệ kiểu hình 46,6875 hoa đỏ, thân cao; 9,5625% hoa đỏ, thân thấp; 28,3125% hoa trắng, thân thấp, 15,4375% hoa trắng, thân thấp. Biết rằng tính trạng chiều co cây do một gen có 2 alen quy định.

Điều nào sau đây không đúng?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Hoa đỏ : Trắng = 9 :7 => 16  tổ hợp => P dị hợp hai cặp gen AaBb x AaBb

Thân cao : Thân thấp =  3:1 => P : Dd x Dd

Từ kết quả phân li kiểu hình ở đề bài có thể kết luận  3 gen nằm trên 2 NST khác nhau

D liên kết với A hoặc D liên kết với B

GS A liên kết với D thì

A-D-B = 46,6875 => A-D = 0.6225 =>  = 0.1225 =>

Hoán vị gen ở hai bên ad = 0.35 => f = 30 %

Kiểu gen P là : Bb  x Bb 

Hoán vị gen ở một bên : 0.1225 : 0.5= 0.245 < 0.25

Kiểu gen của P Bb  x Bb  ( loại – vì P tự thụ phấn)

Đáp án không đúng là B

Đáp án B 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn