Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở một loài thực vật lưỡng bội có 6 nhóm gen liên kết Xé

Ở một loài thực vật lưỡng bội có 6 nhóm gen liên kết Xé

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một loài thực vật lưỡng bội có 6 nhóm gen liên kết. Xét 3 thể đột biến số lượng nhiễm sắc thể là thể một, thể ba và thể tam bội. Số lượng nhiễm sắc thể có trong mỗi tế bào của mỗi thể đột biến theo thứ tự là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Có 6 nhóm gen liên kết hay n = 6 → thể một: 2n – 1 = 11; thế ba: 2n +1 =13; thể tam bội: 3n= 18

Chọn D

Ý kiến của bạn