Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ở một loài thực vật, nếu trong kiểu gen có mặt cả 2 alen trộ

Ở một loài thực vật, nếu trong kiểu gen có mặt cả 2 alen trộ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một loài thực vật, nếu trong kiểu gen có mặt cả 2 alen trội A, B thì cho kiểu hình thân cao, nếu thiếu 1 hoặc cả 2 alen trội nói trên thì có kiểu hình thân thấp. Alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng. Cho giao phấn giữa các cây dị hợp về 3 cặp alen trên (P) thu được đời con F1 phân li theo tỉ lệ 56,25% thân cao, hoa đỏ : 18,75% thân thấp, hoa đỏ : 25% cây thân thấp, hoa trắng. Biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến và hoán vị gen. Có mấy phát biểu sau đây là đúng?

(1)    Theo lý thuyết, ở F1 có tỉ lệ kiểu gen (1 : 2 : 1)2.

(2)    Theo lý thuyết, ở F1 có 9 kiểu gen quy định các tính trạng.

(3)    Theo lý thuyết, ở F1 có 4 kiểu gen quy định thân cao, hoa đỏ.

(4)    Cây P có kiểu gen Bb.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

P: dị hợp giao phấn

F1 : 9 cao, đỏ : 3 thấp, đỏ : 4 thấp trắng

Có cao : thấp = 9 : 7

=> P : AaBb x AaBb

Có đỏ : trắng = 3 : 1

=>  P : Dd x Dd

Giả sử 3 gen phân li độc lập

Vậy F1 : (9:7) x (3: 1) – khác đề bài

=> 2 trong 3 gen nằm trên 1 NST

Do A và B tương đương nên giả sử đó là 2 gen A và D

Có cao, đỏ (A-D-)B- = 

Mà B- = 

=> (A-D-) = 

=> (aadd) = 

=> P cho giao tử ab =

=>P :

=> Vậy F1 có KG là (1:2:1)2

F1 có 3 x3  = 9 KG qui định các tính trạng

F1 có số kiểu gen qui định thân cao, hoa đỏ là : 2 x 2 = 4

Vậy các phát biểu đúng là (1) (2) (3)

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn