Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ở một loài thực vật, quả tròn trội hoàn toàn so với quả dẹt,

Ở một loài thực vật, quả tròn trội hoàn toàn so với quả dẹt,

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một loài thực vật, quả tròn trội hoàn toàn so với quả dẹt, hạt trơn trội hoàn toàn so với hạt nhăn. Thực hiện phép lai P giữa cây có quả tròn, hạt trơn với cây quả dẹt, hạt trơn, đời F1 thu được 4 loại kiểu hình, trong đó kiểu hình cây có quả tròn, hạt trơn chiếm tỉ lệ 40%. Trong trường hợp giảm phân bình thường, phát biểu nào sau đây về là đúng về F1?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

A tròn >> a dẹt

B trơn >> b nhăn

P: tròn, trơn(A-B-)  x dẹt, trơn (aaB- )

F1 có 4 loại kiểu hình nên ta có : P có kiểu gen Aa, Bb  x aa, Bb

F1 :       tròn trơn  A-B-  = 40% => có xảy ra hoán vị gen

Giả sử AB =  x => Ab = 0,5 – x

Ta có : x  + (0,5 – x ) 0,5 = x + 0,25 – 0,5 x = 0,4 => x = 0,3 => AB > 0,25 ; AB là giao tử liên kết .

ð  P có kiểu gen 

Ta có :    có hoán  vị gen cho tỉ lệ giao tử : AB = ab = 0,3 và Ab = aB = 0,2

 => => ab = aB = 0,5 .

A-bb = Aa,b b = 0,2 x 0,5 = 0,1

A-B - = 0,4

aaB- = 0,5 aB x ( 0,2 aB + 0,3 ab) + 0,2 aB x 0,5 ab = 0,35

aabb = 0,3 ab x 0,5 ab = 0,15

ð  Cây tròn , hạt nhăn có tỉ lệ kiểu hình nhó nhất

Đáp án A.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn