Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở một loài thực vật thực hiện phép lai P AaBb × AaBb th

Ở một loài thực vật thực hiện phép lai P AaBb × AaBb th

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một loài thực vật, thực hiện phép lai P: AaBb × AaBb thu được F1. Cho F1 giao phấn ngẫu nhiên thu được F2. Biết một gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về F1 và F2?

(1). Số dòng thuần chủng ở F1: 8

(2). Ở F1, các cây mang ít nhất 2 alen trội chiếm 56,25%.

(3). Ở F1, các cây chỉ chứa 1 alen lặn chiếm 25%.

(4). F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 9:3:3:1.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

AaBb × AaBb → (1AA:2Aa:1aa)(1BB:2Bb:1bb)

Xét các phát biểu:

(1) Sai, số dòng thuần là 4

(2) sai, cây có ít nhất 2 alen trội gồm: cây có 2 alen trội + 3 alen trội + 4 alen trội

A-B- = AABB + (AABb + AaBB) + AaBB = 0,5625

Cây A-B- = 56,25% mà cây có 2 alen trội gồm cả cây AAbb, aaBB → cây mang ít nhất 2 alen trội >0,5625.

(3) đúng, cây chỉ chứa 1 alen lặn có thể là AABb + AaBB = 2 × 0,25 × 0,5 = 0,25

(4) đúng, P giao phấn ra F1 (cân bằng di truyền) → F2 cũng cân bằng di truyền → có cấu trúc giống F1 → KH: 9:3:3:1

Chọn A

Ý kiến của bạn