Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ở một loài thực vật, tiến hành phép lai P thuần chủng thân c

Ở một loài thực vật, tiến hành phép lai P thuần chủng thân c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một loài thực vật, tiến hành phép lai P thuần chủng thân cao, hoa đỏ đậm và thân thấp hoa trắng, ở F1 100% thân cao, đỏ nhạt. Cho F1 giao phấn với nhau, ở F2 có 101 thân cao, hoa đỏ đậm : 399 thân cao, hoa đỏ vừa : 502 thân cao, hoa đỏ nhạt : 202 thân cao, hoa hồng : 99 thân thấp, hoa đỏ nhạt : 198 thân thấp, hoa hồng : 103 thân thấp, hoa trắng. Diễn biến quá trình phát sinh giao tử đực và cái giống nhau.

Cho các nhận định dưới đây về phép lai kể trên:

(1) Tính trạng màu sắc hoa do các locus tương tác theo kiểu cộng gộp chi phối.

(2) Quá trình giảm phân hình thành giao tử đực và giao tử cái ở F1 không xảy ra hiện tượng hoán vị gen.

(3) Cây có kiểu hình thân thấp, hoa hồng ở F2 giao phấn ngẫu nhiên với nhau thì đời con thu được về mặt lý thuyết 50% cây thân thấp, hoa trắng.

(4) Cây thân cao, hoa đỏ vừa ở F2 có 2 kiểu gen khác nhau.

Số nhận định không đúng là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Pt,c : cao, đỏ đậm x thấp, trắng

F1 : 100% cao, đỏ nhạt

F1 x F1

F2 : 1 cao, đỏ đậm : 4 cao, đỏ vừa : 5 cao, đỏ nhạt : 2 cao, hồng : 1 thấp, đỏ nhạt : 2 thấp, hồng : 1 thấp, trắng

Có tính trạng màu hoa :

          F2 : 1 đỏ đậm : 4 đỏ vừa : 6 đỏ nhạt : 4 hồng : 1 trắng

Có 5 kiểu hình nên => Tính trạng màu sắc hoa do 2 gen Aa và Bb tương tác kiểu cộng gộp qui định.

Có càng nhiều alen trội trong kiểu gen thì màu đỏ càng đậm hơn

Có tính trạng chiều cao thân :

     F2 :  3 cao : 1 thấp

     Tính trạng chiều cao thân do 1 gen có 2 alen qui định

     D cao >> d thấp

Giả sử 3 gen phân li độc lập

F2 có KH là (1 : 4 :6 :4 :1) x (3:1) khác với đề bài

ð 2 trong 3 gen cùng nằm trên 1 NST

Mà Aa và Bb có vai trò tương đương

ð Giả sử Aa và Dd cùng nằm trên 1 cặp NST

Có tỉ lệ thấp trắng là 1/16

Mà tỉ lệ bb = 0,25

ð Tỉ lệ bằng =1/4

ð Mỗi bên F1 cho giao tử ad = 0,5

ð F1 : Bb và liên kết gen hoàn toàn

Có hồng có 2 kiểu gen là Aabb và aaBb

ð Thấp hồng có thể có 2KG là bb+ Bb

Nhưng do liên kết gen hoàn toàn

ð  ở F2 , thấp hồng chỉ có 1 kiểu gen là  Bb

Thấp hồng F2 x thấp hồng F2 : Bb x  Bb

Đời con, thấp trắng bb bằng : 1 x 0,25 = 0,25 = 25%

Đỏ vừa có thể có các KG là AaBB , AABb

ð Thân cao, đỏ vừa có thể có KG là ,,,

Nhưng do liên kết gen hoàn toàn

ð Thân cao, đỏ vừa F2 chỉ có thể có KG là  , 

Vậy các kết luận sai là (3)

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn